Lees hier ons Clubregelement

 


Artikel 1: Toegang tot het domein, het wateroppervlak en de infrastructuur.

1.1. Tijdens georganiseerde activiteiten mag iedereen (ook niet leden) het terrein betreden. Dit alleen om deel te
nemen aan deze activiteiten en/of te supporteren voor de deelnemers van deze activiteiten. vb. volleybaltoernooi,
opendeurdagen, fuiven, optredens, comedynight, kaas-en wijnavond, ...

1.2. Op alle andere momenten tijdens de openingsuren mogen enkel leden en personen die vrijgesteld
zijn van lidmaatschap het terrein betreden.

Een lid is een persoon die het lidgeld betaald heeft, geldig voor de periode van één jaar, te rekenen vanaf de dag
van betaling tot 31 december datzelfde jaar.

1.3. Wie moet lid zijn? Iedereen, behalve:

 • Kinderen jonger dan 3 jaar, maar deze dienen vergezeld te zijn van iemand die lid is en op voorwaarde
  dat zij geen sporten beoefenen. Deze kinderen zijn bijgevolg niet verzekerd. Verzekeren kan indien
  gewenst.
 • Cursisten gedurende de tijd dat ze lessen volgen en/of deelnemen aan recreatieve activiteiten (bv.
  surfkampen/lessen/ik-surfsessies, schoolsportdagen, teambuildings, verjaardagsfeestjes, ...).
 • Ouders, familieleden of vrienden van personen die een kamp of cursus volgen en die eens op bezoek
  komen tijdens de cursusmomenten.
 • Iemand die de club voor de allereerste keer bezoekt samen met iemand die al lid is. Deze persoon
  is verplicht zich bij aankomst eerst aan te melden in de kantine bij de barman. De naam wordt genoteerd
  in het gastenboek. Vanaf het derde bezoek dient men lid te worden.
 • Iemand die achter informatie komt vragen i.v.m. lidmaatschap of cursussen (enkel toegang tot het
  terras en de kantine).
 • Een VYF lid aangesloten bij een andere club dat voor maximaal 3x per jaar het wateroppervlak mag
  betreden met eigen surfmateriaal (enkel toegang tot het wateroppervlak, kleedkamers en kantine). Nadien
  is hij/zij verplicht lid te worden van de club. Deze persoon meldt zich aan bij de barman en toont zijn geldige
  VYF-lidkaart. De gegevens van deze persoon worden genoteerd in het gastenboek.

1.4. Personen die een cursus volgen of deelnemen aan een activiteit die ingericht is door de club worden
beschouwd als zijnde lid voor de duur van de cursus of de activiteit en zijn bijgevolg ook onderworpen aan het
clubreglement.

1.5. De lidkaart is strikt persoonlijk en kan dus niet doorgegeven worden aan anderen. De lidkaart kan afgehaald
worden in de kantine tijdens de openingsuren.

1.6. Het is verboden:

 • zelf dranken mee te brengen.
 • (soft)drugs mee te brengen of te gebruiken op het terrein.
 • te overnachten op de terreinen zonder toestemming van het bestuur.
 • BBQ of dergelijke te organiseren zonder toestemming van het bestuur.
 • te roken in de kantine. Sinds januari 2007 heerst er binnen een totaal rookverbod. Bij overtreding wordt
  de roker streng gesanctioneerd! Buiten mag wel gerookt worden.
 • te zwemmen en te vissen.
 • voor dronken personen om het watervlak te betreden.

1.7. Honden zijn toegelaten maar dienen steeds aan de leiband gehouden te worden en worden niet toegelaten
in het clubhuis of in het water. Men dient iets bij zich te hebben om de hond zijn behoefte te kunnen opkuisen en
men dient dit ook uit eigen beweging te doen.

1.8. De voertuigen dienen ordelijk en op de daartoe voorziene plaatsen geparkeerd te worden. De uitwegen
dienen te allen tijde vrij te blijven.

1.9. Het terrein mag enkel betreden worden tijdens de openingsuren (zie website), tenzij het bestuur het anders
toelaat (evenementen, ...). De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen die
gebeuren buiten de openingsuren van het clubhuis.

 

Artikel 2: Gebruik van (surf)materiaal.

2.1. Voor elk surfend lid (d.i. elk ingeschreven lid uitgezonderd beachmembers) wordt het surfmateriaal kosteloos beschikbaar gesteld. Elke gebruiker moet dit materiaal gebruiken als een goede huisvader. Ook het correct op-
en aftuigen, veilig dragen en terugleggen van het materiaal op zijn voorziene plek behoren hiertoe. Elke schade die

opgelopen is, die niet te wijten is aan normale slijtage, moet door het surfend lid betaald worden. De opgelopen
schade aan het materiaal wordt geraamd door personen aangesteld door het bestuur.

2.2. Elke vorm van schade aan het materiaal dient zo vlug mogelijk worden gemeld aan de verantwoordelijke
(bestuurslid of medewerker). Indien merkbare schade zichtbaar is alvorens men gebruik wil maken van materiaal,
dient deze schade voor het gebruik gemeld te worden aan de verantwoordelijke.

2.3. Bij het gebruik van materiaal dien je je VOORAF aan te melden bij de barman en/of lesgever. Je geeft je ID-
kaart (of gelijkaardig) af en vermeldt welk materiaal je wil gebruiken en de eventuele letter- of cijfercode.

2.4. Een beachmember lid mag gebruik maken van alle accommodatie (volleybalterrein, ligweide, terras,
kleedkamers, kantine, ...) en het materiaal (speelplanken, volleyballen, kayaks, zwemvesten, wetsuits, ...), met
uitzondering van SUP planken en het surfmateriaal.

2.5. Tijdens cursussen of andere activiteiten staat het materiaal in de eerste plaats ter beschikking van
de cursisten/deelnemers.

2.6. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of schade aan het persoonlijk materiaal van
leden.

2.7. Bij het gebruik van surfmateriaal op surfuitstappen dien je een waarborg te betalen van 50 euro. De
waarborg krijgt je terug indien er geen schade is (met uitzondering van normale gebruiksschade).


Artikel 3: Algemeen.

3.1. De club kan onder geen enkele vorm verantwoordelijkheid nemen bij schade of verlies van persoonlijke
bezittingen

3.2. Het bestuur kan eenzijdig beslissen om een lidmaatschap in te trekken op basis van gegronde redenen of
het niet naleven van het clubreglement. Door betaling van het lidgeld gaat het lid akkoord met het clubreglement.

3.3. Iedereen die het terrein betreedt, gaat akkoord dat de foto’s, genomen op de surfclub,
mogen gepubliceerd worden op onze website, facebookpagina of in de kantine. Wie hier niet mee akkoord gaat,
kan dit melden aan het bestuur op ledenadministratie@surfclubheusden.be

3.4 Bij overmacht of intrekking van het lidmaatschap kan de club niet instaan voor de terugbetaling van het lidgeld.

3.5 Kinderen jonger dan 10 jaar staan steeds onder toezicht van een volwassene.

3.6 Het bestuur kan ten allen tijde dit huishoudelijk reglement wijzigen.